Zakupu aparatu RTG do ambulansu wraz z zainstalowaniem i dostosowaniem ambulansu pod nowy aparat

Do pobrania:
siwz_załaczniki
Bieząca dokumentacja ambulansu
 
 
 
 
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
 
13. Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 20.09.2018r. do godz. 10.00. 
 
14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  20.09.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1. Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza, 62-872 Godziesze Małe, tel. 0-62 76-12-553, fax. 76-12-507, zp@szpital.wolica.pl, www.wolica.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Zakupu aparatu RTG do ambulansu wraz z zainstalowaniem i dostosowaniem ambulansu pod nowy aparat – znak sprawy: ZP/09/2018.
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17 (budynek administracji), przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru, a także może być pobrana ze strony internetowej www.wolica.pl 
4. Przedmiotem zamówienia  jest zakup nowego aparatu RTG do ambulansu wraz z zainstalowaniem i dostosowaniem ambulansu pod aparat.
5. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
Kod CPV Opis
33 11 10 00-1– Aparatura rentgenowska
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej
9. Maksymalny termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 16 listopada  2018 r.  
10. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy: 10.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
10.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ.
Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy, dotyczących:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
c) zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.
Za zamówienie odpowiadające swym rodzajem i wartością Zamawiający uzna wykonanie min. 3 (trzech) dostaw aparatury RTG o wartości każda 500 000,00 zł. 
10. 3 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, spośród przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy pkt. 1 .
Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy wykluczy z postępowania Wykonawcę:
a) W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn zm.);
10a. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
Część a – oświadczenia składane wraz z ofertą 
Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia 
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu i 
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Część B – Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, oświadczeń lub dokumentów:
a) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
b) potwierdzających brak podstaw wykluczenia
- określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ i w ustawie.
W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej określonych przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez zamawiającego w pkt 5.1.2 c)
b) W przypadku zamówień na dostawy dowodem są poświadczenia lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
c) W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa będą budziły wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ Wykonawca musi złożyć:
a) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących spełnienia wymogów oferowanego sprzętu:
a. Certyfikat  ISO/IEC 27001:2013 jest wymagany dla oprogramowania PACS,
b. Deklaracja CE na zaoferowany sprzęt
11. Postępowanie zwolnione jest z wpłaty wadium 
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a. Cena  - znaczenie - 60 %
b. Właściwości techniczne - znaczenie - 40%
13. Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 19.09.2018r. do godz. 10.00. 
14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  19.09.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.
15. Wymagany termin ważności ofert: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 
16. Umowa ramowa nie zostanie zawarta. 
17. Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony. 
18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
19. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
20. Jeżeli w dokumentach przetargowych zamieszczone zostały rozwiązania opatrzone nazwami własnym lub nazwami producenta należy to rozumieć w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa.
21. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku:
a. zawieszenia prac adaptacyjno-montażowych przez Zamawiającego, z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca,
b. powstania opóźnień z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca.
Warunki dokonywania zmian:
a. zmiana może być inicjowana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, a strona wnioskująca zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy prawnej i umownej,
b. zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,
c. zmiana musi być zgodna z SIWZ oraz ustawą Pzp,
d. zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia, zmiana wchodzi w życie pod warunkiem przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
22. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.09.2018 r. pod numerem ogłoszenia: 615764-N-2018
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.