Wykonanie grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej w budynku głównym

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Do pobrania: 

siwz_oddymianie_klatki

Projekt_oddymianie


1.    Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza, 62-872 Godziesze Małe, tel. 0-62 76-12-553, fax. 76-12-507, zp@szpital.wolica.pl, www.wolica.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Wykonanie grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej w budynku głównym” – znak sprawy: ZP/08/2016.
2.    Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
3.    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17 (budynek administracji), przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru, a także może być pobrana ze strony internetowej www.wolica.pl 
4.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej K2 w budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza zgodnie z właściwymi przepisami, odpowiednimi normami, zasadami wiedzy oraz wymogami Państwowej Straży Pożarnej.  

5.    Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
CPV 45311100–1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45311200–2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45312100–8 – Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych.
6.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7.    Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej
8.    Termin realizacji zamówienia do 15 września 2016 r. 
9.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 
A.    W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
1.1    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
    Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.     Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia     (załącznik nr 2)
1.2    Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
    Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.     Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia     (załącznik nr 2)
1.3    Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.     Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia     (załącznik nr 2)
1.4.    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.     Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia     (załącznik nr 2)
B.    W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

C.    W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.

D.    Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych wraz z ofertą wymaganych dokumentów i oświadczeń, każdy warunek zostanie oceniony metodą spełnia – nie spełnia.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden z wykonawców albo wszyscy wykonawcy wspólnie.  
Warunki określone w pkt. B-D powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. 

10.    Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dołączyć do oferty wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
A    W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, do oferty należy załączyć: 
1.    oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, wg wzoru na zał. Nr 2 do siwz (oryginał):

    Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
    Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać:
a)     jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c)     jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem,
d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia;
Jeżeli wykazując spełnianie powyższego warunku, wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wzór zał. Nr 3 do siwz)

B    W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty:
1.    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wg wzoru na zał. Nr 3 do siwz (oryginał);
2.    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
3.    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
4.    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2-4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a.    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b.    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

C    W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy należy złożyć następujące dokumenty:
1.    Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy pzp, albo informację, o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 5

D    W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest złożyć: 
a.    Deklaracje zgodności CE na zaoferowane urządzenia 
b.    Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań normy PN-EN 12101-2

E    Zasady udziału w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt. 10A i 10D powinny zostać złożone w taki sposób, aby wykazać, że warunki udziału w postępowaniu wykonawcy spełniają łącznie (tzn. składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie).
Dokumenty wskazane w pkt 10 B i C powinny wykazać, że warunki spełnia każdy z wykonawców samodzielnie tzn. muszą być złożone osobno na każdego z wykonawców. 
                      
11.    Postępowanie zwolnione jest z wpłaty wadium.
12.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena                  - znaczenie-    70 %
Liczba osób zatrudnionych    - znaczenie -    10 %
Okres gwarancji            - znaczenie -    20%
13.    Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 02.08.2016r. do godz. 09.00. 

14.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu  02.08.2016 r. o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.

15.    Wymagany termin ważności ofert: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 

16.    Umowa ramowa nie zostanie zawarta. 

17.    Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony. 

18.    Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

19.    Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

20.    Zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku:
a)    wad w dokumentacji projektowej lub innych braków w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiającego,
b)    zawieszenia robót przez Zamawiającego, z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca,
c)    koniecznych lub racjonalnych zmian w dokumentacji projektowej,
d)    powstania opóźnień z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca.
e)    zmian wprowadzonych przez Zamawiającego polegających w szczególności na: wykonaniu rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zmiany takie mogą być spowodowane: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. Każdorazowo na taką zmianę musi się zgodzić projektant sprawujący nadzór autorski.
f)    zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnienia procesu instalacyjnego,
g)    zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
h)    konieczności zmiany podwykonawcy lub zakresu powierzonego podwykonawcom, za uprzednią zgodą Zamawiającego
i)    konieczności wprowadzenia zmian polegających na zmianie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiany technologii,
j)    kolizji z infrastrukturą, której nie ujęto w dokumentacji technicznej stanowiącej postawę wyceny,
k)    konieczności wykonania robót zamiennych lub rezygnacji z części robót, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
l)    możliwości wprowadzenia zmiany korzystnej dla Zamawiającego.

21.    Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań, materiałów i urządzeń technicznych  o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego materiał, sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że urządzenie są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. 

22.    Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 18.07.2016 r. pod numerem ogłoszenia:  141789-2016        

 

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.