Dostawa leków-programy lekowe

Do obrania: 

siwz_dostawa_lekow_programy_lekowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza, 62-872 Godziesze Małe, tel. 0-62 76-12-553, fax. 76-12-507, zp@szpital.wolica.pl, www.wolica.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa leków – programy lekowe” – znak sprawy: ZP/01/2020.
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17 (budynek administracji), przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru, a także może być pobrana ze strony internetowej www.wolica.pl 
4. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej – zgodnie z nazwą i ilością określoną w formularzu cenowym: 
Zadanie  Nr 1  - BENRALIZUMAB- program lekowy leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej -  oferta powinna dotyczyć całego zadania;
Zadanie  Nr 2  - MEPOLIZUMAB program lekowy leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej -  oferta powinna dotyczyć całego zadania;
Zadanie  Nr 3  - OMALIZUMAB program lekowy leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej-  oferta powinna dotyczyć całego zadania;
Zadanie  Nr 4  - PEGFILGRASTIM-  oferta powinna dotyczyć całego zadania;
Zadanie  Nr 5  - enoxaparin-  oferta powinna dotyczyć całego zadania;
Leki muszą znajdować się na liście leków w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia dotyczącego refundacji - program lekowy
5. Miejsce realizacji siedziba zamawiającego, Wolica 113, 62-872 Godziesze Małe. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy leków do magazynu apteki Zamawiającego na własny koszt i ryzyko w ilościach wskazanych w zamówieniu przez Zamawiającego.
6. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
Kod CPV Opis
33600000-6 Produkty farmaceutyczne
7. Zamawiający opuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. 
8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej
9. Termin realizacji zamówienia od podpisania umowy do 13.10.2020 r.  
10. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy: 
10.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
10.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ.
Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy, dotyczących:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
-  posiada aktualną koncesję / zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu celnego lub składu konsygnacyjnego lub zezwolenie na wytwarzanie produktów
stanowiących przedmiot oferty 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
10. 3 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, spośród przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy pkt. 1 .
Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy wykluczy z postępowania Wykonawcę:
a) W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2019 r.  poz. 243 z późn zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn zm.);
10A. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
Część a – oświadczenia składane wraz z ofertą 
Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia 
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu i 
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10 B – Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, oświadczeń lub dokumentów:
a) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
b) potwierdzających brak podstaw wykluczenia
- określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ i w ustawie.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ Wykonawca musi złożyć:
a. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w podpkt. a ) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpkt a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) Aktualnej koncesji / zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu celnego lub składu konsygnacyjnego lub zezwolenie na wytwarzanie produktów stanowiących przedmiot oferty
                      
11. Postępowanie zwolnione z wpłaty wadium
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a. Cena  - znaczenie - 100 %
13. Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 27.01.2020r. do godz. 10.00. 
14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  27.01.2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.
15. Wymagany termin ważności ofert: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 
16. Umowa ramowa nie zostanie zawarta. 
17. Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony. 
18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
19. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
20. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszej specyfikacji służą jedynie ustaleniu wymaganego standardu.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiedników leków i wyrobów medycznych przedstawionych w zadaniach cenowych, przy czym przez odpowiednik rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej. Zmiana nazwy handlowej jest jedyną zmianą, jakiej może dokonać wykonawca. Nazwa międzynarodowa jest wiążąca.  Zaoferowane leki muszą spełniać wymagane prawem warunki dopuszczające je do obrotu i stosowania. 
21. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen towaru będącego przedmiotem umowy na zasadach określonych w art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych w następujących przypadkach:
a. zmiany cen na korzyść Zamawiającego – w każdym przypadku, gdy jest to możliwe,
b. zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega cena brutto, natomiast cena netto pozostaje bez zmian,
c. zmiany cen jednostkowych w przypadku zmiany cen urzędowych lub wprowadzenia leków na listę cen urzędowych. Wykonawca w każdym momencie realizacji umowy ma obowiązek wystąpienia do Zamawiającego z pisemną informacją o mającej nastąpić zmianie cen, przy czym zmiana cen leków nie może być wyższa niż cena urzędowa i cena, za jaką Zamawiający może nabyć leki zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Zmiana cen powinna być proporcjonalna do wartości o jaką następuje zmiana ceny urzędowej. Jeżeli Wykonawca zaoferował cenę niższą niż cena urzędowa lub obowiązująca w dniu złożenia oferty, to w przypadku zmiany podwyższającej cenę urzędową – Wykonawca może oferowaną cenę podwyższyć tylko o kwotę o jaką nastąpiło podwyższenie ceny urzędowej,
d. cena leku znajdującego się w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia musi zostać zmieniona wraz ze zmianą ceny w tym Obwieszczeniu, Zamawiający wymaga przeceny leków będących na stanie magazynowym apteki w dniu przeceny -czynnik podziału ryzyka- jeśli występuje porozumienie firmy z Ministerstwem zdrowia- istnieje obowiązek poinformowania o tym apteki
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której nastąpił wybór wykonawcy, umowy na zasadach określonych Pzp, a Wykonawca wyraża na to zgodę, w następujących przypadkach:
a) zmiana wielkości opakowania, dawki lub postaci w sytuacji wprowadzenia przez producenta/producentów danego produktu innej niż wskazana w załączniku do umowy opakowania, dawki lub postaci z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody przez Kierownika Apteki Szpitalnej, na czas ustalony z Kierownikiem Apteki Szpitalnej, jeżeli zmiana ta będzie wprowadzona na czas dłuższy niż 30 dni,
b) wprowadzenia w miejsce produktu wskazanego w załączniku nr 1 do umowy odpowiednika chemicznego tego samego lub  innego producenta po cenie nie wyższej niż cena zawarta w umowie za dany produkt, w wypadku gdy będzie to uzasadnione:
- potrzebami terapeutycznymi; lub
- brakiem produktu w „oryginalnym” opakowaniu, dawce lub postaci, lub
- zmianami na listach refundacyjnych, lub
- zmianą produktu farmaceutycznego stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej.
c) zmiana ilości poszczególnych pozycji w pakietach przy zachowaniu maksymalnej wartości umowy bez zmian w sytuacji gdy:
- nastąpi zmiana w zakresie liczby pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych Zamawiającego, bądź;
- wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, bądź;
- w wyniku zmiany prawa możliwe będzie dzięki temu podniesienie poziomu/jakości świadczeń wykonywanych przez Zamawiającego, bądź;
- w innych sytuacjach uzasadnionych wykonywaną przez Zamawiającego działalnością leczniczą
d) wprowadzenia na rynek nowego, tańszego zamiennika produktu farmaceutycznego. Wówczas Zamawiający ma prawo zażądać zmiany zaproponowanego w ofercie produktu farmaceutycznego na nowy, tańszy zamiennik, a w przypadku odmowy Wykonawcy Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
e) wycofania produktu z produkcji. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostarczenie produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż produkt objęty zamówieniem początkowym. Ewentualna zmiana produktu może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 
f) zmiany przedmiotowej/ produkt zamienny jeśli wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową oraz przy zachowaniu ceny jednostkowej.
Jeżeli zaistnieją wyżej wymienione okoliczności wprowadzenia zmian do umowy nastąpi w formie 
w pisemnej aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 
22. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.01.2020 r. pod numerem ogłoszenia: 503666-N-2020 z dnia 2020-01-16 r.

 

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.