Adaptacja pomieszczeń szatni w celu przystosowania do myjni łózek z wyposażeniem w komorę dezynfekcy

 
 
Do pobrania: 
siwz_roboty_dezynfektornia
Projekt_ dezynfekcja_budowlane.zip
Sanitarne_dezynfektornia.zip
przedmiar_elektryka
Przedmiar_budowlane
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
MODYFIKACJA SIWZ
Zamawijacy uzupełnia siwz o przedmiar dot. instalacji elektrycznej stanowiący załacznik dokumentacji. 
Załącznikami do siwz są:
Formularz oferty – załącznik nr 1, 
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4
Przedmiar dot. robót budowlanych, przedmiar dotyczący instalacji sanitarnych, przedmiat dot. instalacji elektrycznych - załącznik nr 5
Oświadczenie o podwykonawcach - załącznik nr 6
Projekt umowy - załącznik nr 7
Wykaz wykonanych robót budowlanych - załącznik nr 8
Wykaz osób - załącznik nr 9
Projekt budowlany
1. Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza, 62-872 Godziesze Małe, tel. 0-62 76-12-553, fax. 76-12-507, zp@szpital.wolica.pl, www.wolica.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Adaptacja pomieszczeń szatni w celu przystosowania do myjni łózek z wyposażeniem w komorę dezynfekcyjną” – znak sprawy: ZP/05/2017.
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17 (budynek administracji), przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru, a także może być pobrana ze strony internetowej www.wolica.pl 
4. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń piwnicznych (szatni) w celu przystosowania do myjni łózek z wyposażeniem w komorę dezynfekcyjną. Pomieszczenia przeznaczone do remontu znajdują się w piwnicy budynku głównego obecnie wykorzystywane są jako szatnie 
i pomieszczenia Szpitala. Remontowi zostaną poddane 4 pomieszczenia, w których zaprojektowany jest ciąg do dezynfekcji łóżek, materacy, poduszek, pościeli i kocy.
Zakres robót remontowych obejmuje: skucie posadzek betonowych, skucie podłoży, rozbiórka ścianek działowych, a następnie ponowne wykonanie, skucie odparzonych tynków i wykonanie nowych, demontaż stolarki drzwiowej i montaż nowej, wykonanie przesklepień, wykonanie izolacji, wykonanie podłoży z jastrychu cementowego, wykonanie posadzek z płytek, wykonanie gładzi gipsowej tynków, wykonanie okładzin ściennych, wykonanie malowania pomieszczeń, wyposażenie pomieszczeń.
Wykonawca prac jest zobowiązany do ścisłego współdziałania z dostawcą komory dezynfekcyjnej i współpracy przy jej montażu. 
5. Miejsce realizacji siedziba zamawiającego, Wolica 113, 62-872 Godziesze Małe. 
 
6. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6    Roboty izolacyjne 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej
9. Termin realizacji zamówienia do 24 listopada 2017 r. 
10. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
10.1. nie podlegają wykluczeniu
10.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający wymaga, aby wykonawca, wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył, co najmniej 2 roboty budowlane o charakterze przebudowy, nadbudowy, dobudowy lub remontowym włącznie z remontami instalacji wewnętrznych wykonywanych na czynnych obiektach u użyteczności publicznej o wartości nie niższej niż 50.000,00 zł brutto.
Zakres prac remontowo-budowlanych  wykonywanych w ramach umów winien obejmować miedzy innymi: tynkowanie, murowanie, wymianę stolarki drzwiowej, zakładaniu glazury,  wymianę instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i obejmować remont pomieszczeń sanitarnych, śluz, szatni, pomieszczeń gospodarczych czy pracowni diagnostycznych ) 
 
Zamawiający wymaga, aby wykonawca dołączył wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 
a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami..
 
 
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).
 
10a. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 5.1 SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że:
a. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ - „Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania”.
b. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych określone w pkt 5.1. SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ - „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału wykonawca przedłoży:
c. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
d. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca musi złożyć:
e. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
10.b Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
                      
11. Postępowanie zwolnione jest z wpłaty wadium.
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena   - znaczenie- 60 %
Okres gwarancji - znaczenie - 5%
Termin wykonania -znaczenie - 35%
 
13. Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 05.09.2017r. do godz. 09.00. 
 
14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  05.09.2017 r. o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.
 
15. Wymagany termin ważności ofert: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 
 
16. Umowa ramowa nie zostanie zawarta. 
 
17. Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony. 
 
18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
 
19. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
 
20. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszej specyfikacji służą jedynie ustaleniu wymaganego standardu.
UWAGA! Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu
określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych lub o lepszych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że przedmiot zamówienia jest równoważny lub charakteryzuje się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. 
21. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy m.in. w przypadku: 
a) istotnej modyfikacji sposobu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do  umowy, z zastrzeżeniem  zawartym w § 9 ust. 5.
b) zmiany  urzędowej stawki podatku VAT w okresie  wykonywania umowy 
c) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu  umowy,  których Strony nie mogły  przewidzieć w dacie  jej zawierania  a  których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie  przedmiotu umowy  w sposób   zgodny z obowiązującymi przepisami, 
d) zwiększenie zakresu obowiązków Wykonawcy, które wyniknęły w trakcie realizacji zamówienia, których nie można było przewidzieć w dacie jej zawarcia,
e) kolizji z infrastrukturą zamawiającego, której nie ujęto w dokumentacji projektowej stanowiącej postawę wyceny,
22. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 21.08.2017 r. pod numerem ogłoszenia: 574961-N-2017
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.